Miljøsertifisert lakseoppdrett i Skjerstadfjorden

Miljøsertifisert lakseoppdrett i Skjerstadfjorden

Tekst Lars Antonsen
Foto Salten Aqua

Storvika i Skjerstadfjorden er den første lokaliteten til Salten Aqua gruppen som nå er sertifisert etter miljøstandarden ASC.

– Dette er en milepæl for Salten Aqua gruppen og for Wenberg fiskeoppdrett som eier og drifter lokaliteten sier Ørjan Wenberg, daglig leder i Wenberg fiskeoppdrett AS. Wenberg mottok bekreftelse for sertifiseringen i desember og har allerede startet arbeidet for å sertifisere de neste lokalitetene fjorden.

Roser de ansatte

ASC – standarden er den strengeste internasjonale miljøstandarden innen oppdrett og er et viktig tiltak for å minimere negative påvirkninger på miljø og samfunn fra driften. Arbeidet med å få på plass den første sertifiseringen har involvert alle ansatte ved både Wenberg fiskeoppdrett, på Fauske, Edelfarm i Saltdal og Salten Stamfisk. Det har være mye arbeid, men vi mener absolutt det er verdt innsatsen sier Wenberg som berømmer stå på viljen hos sine ansatte for å utvikle driften videre.

Viktig sertifiseringsordning

ASC er en forkortelse for Aquaculture Stewardship Council, en uavhengig ideell organisasjon. ASC ble etablert av blant andre World Wildlife Fund (WWF) for å administrere globale standarder for ansvarlig havbruk. Standardene er utviklet av Aquaculture Dialogues, som koordineres av WWF og benyttes nå i 54 land verden over. I Norge er dette en relativt ny ordning, der MSC standarden for villfanget fisk har vært mer kjent hos forbrukerne. Standarden setter en rekke krav til dokumentasjon og kontroll i driften, utvidet miljøovervåkning, kunnskap om eventuell påvirkning på villfiskbestandene og streng krav til underleverandører. I tillegg er det krav om åpenhet og offentlig innsyn i driften. Selve sertifiseringen gjennomføres av DNV-GL.

Her er de største fordelene med den nye sertifiseringen sett i et samfunnsperspektiv:

  • Det vil bli en valgmulighet for kunden som nå kan få kjøpt sertifisert fisk
  • Bidrar til ytterlige tiltak for å ta vare på Skjerstadfjorden
  • Økt bevissthet rundt miljøarbeid i driften av lokalitetene
  • Åpnet og dialog rundt driften til selskapene
  • Strengere krav til dokumentasjon og større grad av offentlighet

 

Høye krav

Salten Aqua gruppen har som målsetting å styrke miljøarbeidet i alle ledd i verdikjeden. For oss er ASC – sertifisering derfor et viktig tiltak som bidrar til arbeidet med en bærekraftig lakseoppdrett sier miljøkoordinator Asbjørn Hagen i Salten Aqua. Bærekraft handler om en balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. Gjennom sertifiseringen reduseres påvirkning på ytre miljø, det søkes et tettere samarbeid med ulike interessenter internt og eksternt og i tillegg er ASC sertifisert fisk etterspurt i markedet og kundene betaler mer for ASC sertifisert fisk. Dette er en vinn-vinn situasjon sier Hagen som ser frem til at alle lokalitetene i Skjerstadfjorden skal være sertifisert etter ASC standarden innen 2017.

I tillegg til sertifisering av lokaliteten Storvika, er også slakteriet Salten N950 og eksportselskapet Polar Quality i Salten Aqua gruppen nå godkjent for å håndtere ASC- sertifisert fisk. Dette betyr at det nå kommer ASC- sertifisert fisk fra Skjerstadfjorden på markedet.


Kontaktpersoner:
Ørjan Wenberg – Daglig leder Wenberg fiskeoppdrett AS, tlf. 90039062
Asbjørn Hagen – Miljøkoordinator Salten Aqua AS, tlf. 90134135

Prinsippene i ASC
Prinsipp 1: Overholde alle relevante nasjonale lover, forskrifter og regionale bestemmelser
Prinsipp 2: Bevare naturlige habitat, biologisk mangfold og funksjonen i økosystemene
Prinsipp 3: Verne om helse og genetisk integritet til ville populasjoner
Prinsipp 4: Bruke ressurser på en miljømessig effektiv og ansvarlig måte
Prinsipp 5: Håndtere sykdommer og parasitter på en miljømessig ansvarlig måte
Prinsipp 6: Utvikle og drive anlegg på en sosialt ansvarlig måte
Prinsipp 7: Være en god nabo og pliktoppfyllende samfunnsaktør
Prinsipp 8: Krav til smoltproduksjon

Link til ASC: http://www.asc-aqua.org/

ASC-sertifisert

ASC-sertifisert

De ansatte ved Wenberg fiskeoppdrett viser fornøyd frem bekreftelsen for at lokaliteten Storvika i Skjerstadfjorden nå er ASC-sertifisert.
Storvika

Storvika

Lokalitetene i Storvika.
Storvika

Storvika

Lokalitetene i Storvika.